روانشناسي و علوم تربيتي

بررسی و تحلیل هفت گروه کودکان استثنائی

دریافت این فایل

روان کاوی فروید

دریافت این فایل

بررسی اثر مشارکت ورزشی بر فشار روانی دانش آموزان

دریافت این فایل

فایل رابطه بین عزت نفس مدیران و اثر بخشی آنان در مدارس راهنمایی ناحیه 2 شهر مشهد

دریافت این فایل

بررسی اثر آموزش برنامه‌ی فراشناخت پانورا و فیلیپو بر بهبود ‏عملکرد حل مساله و دانش و مهارت فراشناخت ‏دانش‌آموزان

دریافت این فایل

بررسی رابطه وسواس فکری و عملی با کمالگرایی در بین دانشجویان پزشکی آزاد اسلامی و دانشجویان علوم پزشکی

دریافت این فایل

فایل تعیین نوع خودپنداره دختران و پسران سال سوم راهنمایی

دریافت این فایل

نقش طلاق در اختلالات رفتاری کودکان

دریافت این فایل

اعتیاد 35 ص

دریافت این فایل

بررسی اختلال دراضطراب

دریافت این فایل