سمينار برق

سمینار برق بررسی فیلترهای SAW در فرکانسهای بالای GHZ

دریافت این فایل

سمینار برق مبدل ماتریسی و کاربردهای آن

دریافت این فایل

سمینار برق بررسی کاربرد آنتن های هوشمند در مخابرات سیار

دریافت این فایل

سمینار برق آشنایی با ژنراتورهای مگنتو هایدرو دینامیک

دریافت این فایل

سمینار برق بررسی مدولاسیون های CPM چند شاخصی (multiدرh) و چند دامنه ای (multiدرamplitude)

دریافت این فایل

سمینار برق طراحی بازار حراج خدمات جانبی در سیستمهای تجدید ساختار یافته قدرت

دریافت این فایل

سمینار برق كنترل نیروگاه گازی با استفاده از DCS

دریافت این فایل

سمینار برق روشهای جایابی مولدهای تولید پراکنده

دریافت این فایل

سمینار برق فصل مشترک Wimax و پروتکل های IEEE802.16,20,21,22

دریافت این فایل

سمینار برق مدلهای پدیده كرونا در خطوط انتقال و نحوه ارزیابی تلفات آن در شبكههای واقعی

دریافت این فایل