متفرقه

مقاله مقایسه رشد گیاهچه های 10 و 20 روزه کلزا تحت تیمار سرب و اسید سالیسیلیک در شرایط کشت هیدروپونیک

دریافت این فایل

مقاله ARCHITECTURAL DAYLIGHTING ANALYSIS OF PHOTOVOLTAIC PANELS OF BIPV WITH ZERO ENERGY EMISSION APPROACH

دریافت این فایل

مقاله شواهد دگرریختی در کانی های موجود در گرانیت های اچستان

دریافت این فایل

مقاله رابطه گشودگی به تجربه و درک از خود با تعالی پس ترومایی در جانبازان

دریافت این فایل

مقاله بررسی امکان استفاده از آب خروجی فاضلاب شهری بر خصوصیات فیزکوشیمیایی خاک

دریافت این فایل

مقاله Texture Classification Using Dominant Gradient Descriptor

دریافت این فایل

مقاله Effect of OrganoدرModified Montmorillonite (OدرMMT) on Mechanical and Barrier Properties of LLDPE/LDPE Blend Films

دریافت این فایل

مقاله تفسیر داده های سونداژ قائم ژئوالکتریکی واعتبارسنجی نتایج با استفاده از اطلاعات چاه مجاور محل برداشت

دریافت این فایل

مقاله قصیده ای در بزرگ داشت شادروان استاد دکتر عبدالحسین زرین کوب

دریافت این فایل

مقاله شناسایی و طبقه بندی شاخص های مؤثر ارزیابی کیفیت ساخت سدهای خاکی و سنگریزه ای

دریافت این فایل