انگليسي با ترجمه

مقاله انگلیسی اختراعات ثبت شده جدید در مورد باکتریهای زنده و فرآوردهای آنها با ترجمه فارسی

دریافت این فایل

مقاله انگلیسی حسابداری مدیریت محیطی: اهمیت متغیرهای وابسته برای پذیرش با ترجمه فارسی

دریافت این فایل

مقاله انگلیسی چارچوب بر مبنای ویژگی های غیر خطی و ماشین یادگیری برای تشخیص صرع با ترجمه فارسی

دریافت این فایل

مقاله انگلیسی ویتامین D و سیستم ایمنی با ترجمه فارسی

دریافت این فایل

مقاله انگلیسی نشانه های تجاری در بازارهای جدید و قانونگذاری و یا عامل ارزیابی شدن با ترجمه فارسی

دریافت این فایل

مقاله انگلیسی طرح های CARD در اپوپتوز ( مرگ سلولی برنامه ریزی شده ) و ایمنی با ترجمه فارسی

دریافت این فایل

مقاله انگلیسی سندرم تومور فک – هایپر پاراتیدوئیدیسم (HPTدرJT) با ترجمه فارسی

دریافت این فایل

مقاله انگلیسی پوشش پلیمرهای زیستی بر روی مواد بسته بندی کاغذ با ترجمه فارسی

دریافت این فایل

مقاله انگلیسی غشاء ER میتوکندریایی در بیماری آلزایمر با ترجمه فارسی

دریافت این فایل

مقاله انگلیسی درمان ایدز HIV با ترجمه فارسی

دریافت این فایل