برق ،الکترونيک و مخابرات

پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728 بر روی پردازنده TMS320C5402

دریافت این فایل

بررسی عملكرد رله پیلوت در شبكه های فوق توزیع

دریافت این فایل

بررسی سیستم کنترلی TDC2000 و طراحی نرم افزار شبیه ساز آن در صنعت نفت

دریافت این فایل

مدلسازی و بررسی امکان ساخت آشکار ساز Cd,Zn,Te برای آشکار سازی پرتوهای X و لاندا

دریافت این فایل

آنتن های میکرو استریپ و کاربرد آنها در سامانه های راداری

دریافت این فایل

فایل در مورد تفاوت جریان مستقیم با جریان متناوب

دریافت این فایل

فایلی بر سیستم تحریك و راه انداز ژنراتورهای نوع Ty 10546 در واحدهای گازی نوع V 94در2

دریافت این فایل

فایل سیستم قدرت نیروگاه

دریافت این فایل

بررسی استفاده از پارامترهای ماركوف در شناسایی سیستم و شبیه سازی و مدل سازی و شناسایی یك توربین گاز

دریافت این فایل

شرح دستگاه انالایزر

دریافت این فایل