بایگانی | آوریل 2017

شما در حال مرور بایگانی‌های وب‌گاه براساس تاریخ هستید.

مقاله نقش بازیافت مواد پلاستیکی در ضایعات جامد شهری و بررسی مسائل زیست محیطی (پستر)

دریافت این فایل

مقاله ACCELERATED BRIDGE CONSTRUCTION IN AREAS OF HIGH OR MODERATE SEISMISITY

دریافت این فایل

مقاله روشی برای تقویم اقتصادی آسیب‌های وارده به درختان سرپا در شیوه گزینشی

دریافت این فایل

بازشناسی یک روش تاریخی معماری با خاک خاک کوبیده ، شیوه ای نوین اما ریشه دار در معماری خاک

دریافت این فایل

مقاله استفاده از رایانه

دریافت این فایل

مقاله بررسی کارائی نسبی بانک کشاورزی با استفاده از تحلیل پوششی داده ها (DEA)

دریافت این فایل

بررسی هیدروژئولوژی واحدهای سنگی کواترنر دشت آمل با استفاده از داده های ژئوفیزیکی و چاه های اکتشافی

دریافت این فایل

مقاله بیوتکنولوژی تولید سوخت های بیولوژیکی توسط ریز جلبک ها با استفاده ازضایعات پساب های کارخانه ای

دریافت این فایل

مقاله بررسی نحوه تعیین دمای تراکم و اختلاط مخلوطهای آسفالتی گرم حاوی قیر اصلاح شده در روش طراحی سوپرپیو

دریافت این فایل

بررسی رابطه بین نگرش مذهبی و تعهد سازمانی با بهره وری معلمان مدارس ابتدایی شهرستان دلفان

دریافت این فایل